HSEQ – bisczech

Politika HSEQ
a principy společnosti

Ve společnosti BIS Czech s.r.o. a BIS Slovensko s.r.o. dostává nejvyšší úroveň důležitosti dodržování povinností a zodpovědností vůči zákazníkům, zaměstnancům společnosti a všem zainteresovaným stranám v otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti, ochran životního prostředí a zajištění kvality.

Jsme přesvědčeni, že lze zcela zabránit nehodám. Základním prvkem společného úspěchu je důraz na strategii B.O.D. tzn.: BEZPEČNĚ – ODPOVĚDNĚ – DŮSLEDNĚ

Pro všechny zaměstnance to znamená přijmout tuto strategii a zároveň ji přenášet na své kolegy otevřeným dialogem

Na základě standardizovaných kritérií a otevřeně diskutovaných problémů nastavujeme cíle, pro jejíž aplikaci a přezkoumání poskytuje rámec tato politika.

Bezpečnostní požadavky na zhotovitele
Ke stažení zde (PDF)

Politika a principy HSEQ 2023
Ke stažení zde (PDF)

Vize a strategie 2021
Ke stažení zde (PDF)

Spokojenost

Spokojenost zákazníka, zaměstnance a zainteresovaných stran a uspokojení jejich potřeb je naším prvořadým a dlouhodobým cílem, který budeme zajišťovat trvalým zlepšováním všech našich procesů a činností.

Spokojený a motivovaný zaměstnanec je klíčovým faktorem. Základem je výcvik, informovanost a zvyšování povědomí všech zaměstnanců s využitím všech dostupných zdrojů.

Snažíme se všechny aktivně podporovat při zavedení a udržování politiky společnosti. Za zavádění, udržování a neustálé zlepšování v oblasti HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality/Zdraví, bezpečnost, životní prostředí a kvalita) odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Zodpovědnost

Zavazujeme se k plnění a sledujeme stav všech aplikovatelných závazných povinností zainteresovaných stran. V rámci implementace neustálého zlepšování tak rozvíjíme všechny naše procesy, které se dostávají do povědomí všech našich zaměstnanců.

Svou činnost se snažíme vykonávat co nejšetrněji s ohledem na přírodní zdroje, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí.

Zdraví

Společnost klade důraz na řízení rizik a příležitostí ve všech oblastech integrovaného systému řízení a tím se snaží předcházet možné újmě na zdraví, životním prostředí či kvalitě očekávané svými zákazníky.

Zavazujeme se k úspěšné realizaci všech služeb a činností a k neustálému zvyšování efektivnosti integrovaného systému řízení.

V případě zjištění odchylek od standardů této politiky jsme schopni přijímat vhodné nápravné opatření na opětovné zabezpečení souladu.

Dolní Jiřetín 7,
434 01 Most

Telefon recepce:
+420 476 456 602